อุตสาหกรรมธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ตอน 2

food industry export
เมื่อบทความที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่อง ขั้นตอนการขอใบรับรองโรงงานเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงในขั้นแรก ซึ่งมีมากมายหลากหลายขั้นตอน และขั้นตอนต่อไปที่จะนำเสนอก็คือขั้นตอนของเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อติดตามคุณภาพการผลิต                 เกณฑ์การตรวจและประเมินเพื่อติดตามคุณภาพของการผลิต ทางโรงงานจะถูกตรวจสอบและประเมินสุขลักษณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และถ้าหากตรวจพบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP เมื่อไหร่จะถูกระงับการต่อใบรับรองสุขอนามัยในทันที การจัดระดับโรงงาน ระดับที่ 1 และ 2 นั้นจะถูกสุ่มตัวอย่าง ทุก 3 เดือนและ 2 เดือนตามลำดับต่อมา ระดับที่ 3 และ 4 นั้นจะถูกสุ่มตัวอย่างทุกรูปแบบ ทางโรงงานจะถูกระงับสิทธิในการขอใบรับรองทันทีหากกรมประมงตรวจพบข้อบกพร่องติดต่อกัน 2 ครั้ง ในปีเดียวกัน ต่อมาพูดในเรื่อง การขอใบรับรองสุขอนามัย อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับสุขอนามัยของผู้ผลิตและบริโภคครับจะไม่พูดถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้ การขอใบรับรองสุขอนามัย ทางโรงงานต้องยื่นคำขอสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมกับสำเนา 2 ฉบับ กรมประมงจะดำเนินการเก็บตัวอย่างจากแผนการสุ่มตรวจตัวอย่าง พร้อมกับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างละเอียด ภายใน 12 วันทำการนับจากวันที่ทำการสุ่มตรวจตัวอย่าง ยื่นคำร้องและขอใบรับรองสุขอนามัยที่กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ...
Continue reading »

อุตสาหกรรมธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ตอน 1

food industry freeze
ณ ปัจจุบันนั้นการส่งออกอาหารนั้นมีการแข่งขันทางการตลาดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่จะกล่าวถึงนั้นก็คือ การส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ประเทศผู้นำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งนั้นจึงต้องจำเป็นควบคุมเข้มงวดทุกขั้นตอนโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้องมีข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดกวดขันมากขึ้น โดยได้มีกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยกรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของประเทศผู้นำเข้าธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง                 เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับรองโรงงานเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงขั้นแรก ทางโรงงานที่ผลิตนั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะ (GMP) รวมไปถึงระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในการขอยื่นคำร้องขอรับการตรวจรับรองโรงงานของหน่วยงาน กตส. ต้องมีเอกสารดังนี้ สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของบริษัท สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข สำเนาใบขออนุญาตจัดตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ามี) สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์ น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (อ.6) และสำเนาทะเบียนผู้ประกอบการอาชีพในการ ประมง (ทบ.2) เจ้าหน้าที่จาก กตส.จะทำการตรวจรับรองตามข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงและการจัดระบบ HACCP โรงงานที่ผ่านการตรวจรับรองแล้วทางโรงงานจะได้รับการจัดระดับโรงงานและได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อ พร้อมทั้งจ้างรายชื่อไปยังประเทศผู้นำเข้าที่มีข้อตกลงร่วมกัน อันนี้ก็เป็นแค่เงื่อนไขและขั้นตอนการขอใบรับรองโรงงานให้เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงในขั้นตอนแรกเท่านั้น ส่วนขั้นตอนที่เหลือเราจะมาบอกและเขียนให้ท่านได้อ่านในบทความหน้า สำหรับบทความนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ
Continue reading »

ความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารในไทย

food industry process
อุตสาหกรรมอาหาร (food industry) คือ อุตสาหกรรมที่ได้นำเอาสิ่งที่เป็นผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมต่างๆ เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ ทางด้านการประมง มาสู่กระบวนการแปรรูปหรือ นำมาเป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมในการทำเป็นอาหาร โดยในประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากอันเนื่องมากจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร การปศุสัตว์และการประมง ตลอดจนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีที่จะให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว จึงทำให้ประเทศไทยสามารสร้างผลผลิตเพื่อส่งออกไปสู่นานาประเทศได้เป็นจำนวนมากและนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นอย่างมากเช่นกัน เมื่อมีวัตถุดิบเป็นจำนวนมากจึงทำให้อุตสาหกรรมอาหารในไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับจัดการและผลิตหรือแปรรูปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีแรงงานที่มีฝีมือและมีประสบการณ์เป็นจำนวนมาก มีการขนส่งที่เชื่อมโยงกันทั้งทางบกและทางน้ำทำให้วัตถุดิบต่างๆขนส่งได้ทันเวลาเนื่องจากเป็นพืชผลทางการเกษตรหรือเนื้อสัตว์ซึ่งเน่าเสียได้โดยเร็วหากการจัดเก็บและการขนส่งไม่ดีพอซึ่งส่งผลสำคัญต่อการผลิตเป็นอย่างมาก หากสินค้าที่เป็นวัตถุดิบไม่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะไม่มีคุณภาพตาม หากผูบริโภคได้รับประทานลงไปอาจเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตลงได้ โดยในปัจจุบันได้มีการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมอาหารในไทยเป็นจำนวนมาก ยิ่งในตอนนี้เปิดเสรีทางการค้า AEC ด้วยแล้วจึงมีต่างประเทศเข้ามาให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆในหลายๆด้านตามที่ได้กล่าวข้างต้น สินค้าของไทยจึงเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก มีการส่งออกสินค้าไปทุกทวีปและมีแนวโน้มว่ายังมีการเติบโตอีกมากทำให้ไทยเราได้เปรียบดุลการค้าในส่วนนี้    
Continue reading »

หน่วยงานดูแลด้านอุตสาหกรรมอาหารไทย

food industry logo
เนื่องจากสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมอาหารมีวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ทางปศุสัตว์หรือทางการประมงเป็นหลักดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เน่าเสียได้โดยง่าย หากนำวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ก็จะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพตามไปด้วย เป็นเหตุให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตลงได้ตามข่าวที่ได้เห็นกันบ่อยๆ ยิ่งประเทศเรามีอากาศร้อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆเจริญเติบโตได้ดี ทำให้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนออกมากำกับดูแลด้านนี้โดยตรงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีมาตรฐาน GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คือ หน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานของสินค้า การผลิต เครื่องจักร อาคาร โรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เช่น สถานที่ตั้งโรงงานหรือบริเวณใกล้เคียงต้องสะอาด ไม่มีน้ำขัง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆต้องไม่เป็นสนิม ไม่สกปรก ไม่ทำปฎิกิริยากับอาหารและมีเพียงพอต่อการใช้งาน ห้องน้ำ การสุขาภิบาลต้องสะอาด กระบวนการผลิดต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ควบคุมได้ บุคลากรต้องไม่เป็นโรคติดต่อและสวมเสื้อคลุม สวมหมวก ถุงมือตลอดที่อยู่ในโรงงาน เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการดูแลด้านความปลอดภัยในการผลิต ให้สินค้าที่ออกมาปราศจากสิ่งแปลกปลอม เชื้อจุลินทรีย์ อันจะนำอันตรายมาสู่ผู้บริโภคหากได้รับประทานเข้าไป ฮาลาล...
Continue reading »

สุดยอดอาหารแปรรูป

food industry renew
เดี๋ยวนี้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยการส่งเสริม 10 ภาคอุตสาหกรรมมากให้มีความเข็มแข็งและสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาว และหนึ่งในนั้นที่โดนเด่นของคืออาหารแปรรูป ซึ่งการที่จะทำการแปรรูปอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะรับประทานเข้าสู่ร่างกายจะต้องอาศัยขั้นตอนต่างๆดั้งต่อไปนี้ จะต้องมีความปลอดตั้งแต่ต้นทางการเพาะปลูกจากสวน ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงมากเกินไปต้องมีขั่นตอนการทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ การเข้าสู้โรงงานทางโรคงานจะต้องมีการควบคุ้มเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมาจากแปลงเพาะปลูกชนิดต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายอีกทั้งยังต้องมีมาตรฐานในการควบคุมขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงตัวพนักงานก็ต้องมีเครื่องป้องไม่ให้สัมผัสกับตัวอาหารโดยตรง เพื่อที่จะให้ต่างประเทศนั้นยอมรับและง่ายต่อการส่งออกต่อไป สำหรับมือใหม่อาจจะยากหน่อยแต่ทางรัฐก็มีการส่งเสริมสร้างผู้ประกอบการมือใหม่ NEC (New Entrepreneurs Creation) ซึ่งมีงบให้ในปี 2559 ภายในโครงการยังให้ความรู้เกี่ยวกับภาคการผลิต ทั้งการผลิตและการขออนุญาตจาก อย. ที่ทำอย่างไรที่จะเก็บอาหารไว้ให้อยู่ได้นานที่สุด ส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ (Social Media Marketing) เป็นการขายผ่านทางมือถือโดยผ่านโปรแกรม Line และ Facebook รวมไปถึงการสร้างออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ แต่ก็ต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการว่าจะทำตามมาตรฐานและเข้าถึงโครงการต่างๆที่ทางรัฐได้ส่งเสริมนี้ได้แต่ไหน ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันจะทำให้การแปรรูปนำก้าวล้ำทันโลกเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ความมั่นคงทางการตลาดก็จะตามมา เป็นแม่แบบให้อุสาหกรรมรุ่นหลังๆได้มีช่องทางที่จะทำตามเพื่อให้เกิดธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังมองหน้าธุรกิจที่ง่ายและได้ผลตอบรับที่ดีและมีการส่งเสริม
Continue reading »

ส้มตำที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้ได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้

food industry papaya pok pok
ส้มตำเป็นอาหารคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานจนได้เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทย ด้วยรสชาติที่เผ็ดเป็นหลักและคนไทยส่วนใหญ่ก็ชอบทานเผ็ดกันอยู่แล้ว มีให้เลือกทานตั้งแต่ ตำไทย ตำปู ตำปูปลาร้า ที่ขั้นตอนการทำที่ง่ายใช้ส่วนประกอบไม่กี่อย่างและเวลาอันสั้นก็จะได้ส้มตำที่แสนอร่อย แต่จะมีใครรู้บางว่าท่านกำลังเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค อี.โคไล ที่มาจากอาหารที่ปรุงไม่สุก ไม่สะอาด ที่เห็นได้ชัดๆก็คงเป็นปลาร้าถ้าขั้นตอนการทำที่ไม่สะอาดไม่สุกพอท่านก็จะได้รับเชื่อนี้เข้าไปเต็มๆ ไม่เว้นแม่กระทั่งผักที่ให้มากับส้มตำก็อาจมีเชื้อนี้ติดมาถ้าไม่ได้นำไปแช่ในน้ำด่างทับทิม หรือน้ำส้มสายชูก่อนทาน ซึ่งท่านจะหลีกเลี่ยงเชื้อนี้ โดยสังเกตว่าร้านที่ท่านเลือกซื้อมีสุขลักษณะในการทำที่สะอาดไหมใส่ถุงมือในการทำรึป่าว หรือท่านจะทำท่านเองก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการที่จะปลอดภัยจากเชื้อโรคนี้ เพราะจากวิเคราะห์เชื้ออี.โคไลในส้มตำไทยจากการสุ่มสำรวจใน กทม พบว่า ส้มตำไทย ย่านราชปรารภ พบเชื้อ อี.โคไล 23 (MPN/g) ส้มตำไทย ย่านมักกะสัน พบเชื้อ อี.โคไล 43 (MPN/g) ส้มตำไทย ย่านปิ่นเกล้า ไม่พบเชื้อ อี.โคไล ส้มตำไทย ย่านพระรามเก้า ไม่พบเชื้อ อี.โคไล ส้มตำไทย ย่านบางซื่อ พบเชื้อ อี.โคไล 290 (MPN/g) โดยศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย สถาบันอาหาร...
Continue reading »

แยมผลไม้ผลผลิตแห่งการถนอมอาหาร

food industry yam
แยมผลไม้เป็นสิ้นค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ เพราะบางประเทศอาหารหลักๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมปัง ถ้าได้แยมไปผสมเข้าด้วยกันจะให้ขนมปังมีรสชาติขึ้นเยอะอย่างแน่นอน ในประเทศของเราก็มีหลายเจ้าผลิดขนมปังสำเร็จรูปมาโดยใช้ผลผลิตของผลไม้บ้านอยู่ไม่น้อยเลย การที่ประเทศของเราผลิตแยมผลไม้ได้ก็ถือว่าเป็นที่ดีมาก ไม่ต้องเสียเวลานำเข้าของจากต่างประเทศอีกด้วย การทำแยมผลไม้ การนำผลไม้มาทำแยม ถือได้ว่าเป็นการถนอมอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีที่สุด เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถทำในครัวเรือนของเราได้ ขั้นตอนในการทำก็ง่ายแสนง่ายเช่นเดียวกันกับการถนอมอาหารวิธีอื่นๆ โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ ผลไม้ที่จะนำมาใช้ทำควรเลือกผลไม้ที่สด ไม่เน่าเสียหรือเชื้อรา ควรจะล้างทำความสะอาดให้ดีเสียก่อนนำมาผลิตเป็นแยม น้ำตาล มีหน้าที่ให้รสชาติหวานกับแยมเพิ่มขึ้น โดยความหวานของน้ำตาลจะต้องไม่เกิน 70 องศาบริกซ์ ซึ่งจะใช้เครื่องรีแฟคโตมิเตอร์เป็นตัววัดค่า กรด เป็นตัวการเป็นให้เนื้อของแยมอยู่ตัว เราจะใช้กรดตามธรรมชาติอย่างเช่น น้ำส้มสายชู มะนาว กรดมาลิก จากแอปเปิ้ล กรดทาร์ทาริกจากมะขาม องุ่น เป็นต้น ลักษณะของแยมที่มีคุณภาพ เนื้อแยมจะต้องมีลักษณะข้นเหนียว มีสี รส กลิ่น ไม่ต้องจากชนิดของแยมผลไม้ที่ทำ การบรรจุแยมผลไม้ แยมผลไม้ที่ทำเสร็จแล้วจะต้องใส่ในขวดแก้ว จะต้องล้างขวดแก้วให้สะอาดและผ่านการฆ่าเชื้ออีก 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ผึงไว้ให้แห้ง ก่อนการบรรจุ...
Continue reading »

ผลไม้แช่อิ่มส่งออกต่างประเทศ

food industry fruit
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่บ้านเรามีอยู่หลากหลายสายพันธุ์เป็นอย่างมาก วันนี้เราจะมาพูดถึงการทำให้ผักและผลไม้เก็บไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นและมีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย ประกอบกับที่ว่า AEC กำลังมีบทบาทอย่างยิ่งและช่วยให้เศรษฐกิจการแช่อิ่มผักและผลไม้ดีขึ้นอีกด้วย ผักและผลไม้ที่นิยมนำมาแปรรูปได้มีอยู่ไม่กี่ชนิดเท่านั้น ซึ่งได้แก่ สับปะรด มะม่วง มะละกอ ขนุน กล้วย ฝรั่ง ฟักเขียว มะเขือเทศ เป็นต้น การเตรียมผักผลไม้เพื่อแปรรูปอาหารแช่อิ่ม ต้องเลือกผลไม้ที่เกือบสุก มีเนื้อแข็ง   แน่น และอยู่ในฤดูของผลไม้นั้นๆ เราจะไม่เอาลูกที่อ่อนหรือเละเด็ดขาด ต้องทำการล้างผลไม้ให้สะอาดเสียก่อนอย่าให้ดินหรือทรายยังเปื้อนผลไม้อยู่ ทำการนำผลไม้แช่น้ำปูนใส เพื่อทำให้เนื้อของผลไม้กรอบ ผลไม้บางชนิดจะไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นต้องปลอกเปลือกหรือเอาเมล็ดออกเสียก่อนนำลงไปแช่ในน้ำปูนใส การทำผลไม้แช่อิ่มมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน วิธีที่ 1 การทำผลไม้แช่อิ่มแบบเร็ว เตรียมน้ำเชื่อมปรุงรส ให้มีความหวานของน้ำตาล ร้อยล่ะ 30 ของน้ำหนักของน้ำเชื่อม จากนั้นเคี้ยวผลไม้ในน้ำเชื่อมโดยใช้ไฟอ่อนๆ ประมาณ 100 – 105 องศาเซลเซียส เคี้ยวให้น้ำเชื่อมแห้ง วิธีนี้จะใช้เวลาในการทำเพียง...
Continue reading »

อุตสาหกรรมอาหารไทยพร้อมหรือยังในตลาด AEC

food industry AEC
ประเทศไทยได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน หรือ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) นั้นเองทำให้อาหารไทยนั้นได้ก้าวเข้าไปสู่สายตาชาวโลก จึงทำให้เกิดนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” หากมองย้อนไปแล้วในปีที่ผ่านๆ มามีสินค้าในกลุ่มอาหารมากมายที่ได้ทำการส่งออกไปทั่วโลก สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล มีการประเมินว่า ภายในปี 2560 มูลค่าของการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านบาท แต่หากจะไปให้ถึงจุดนั้นแล้วเราต้องมองว่าเรามีศักยภาพ และความพร้อมแค่ไหนในการแข่งขันสู่ตลาดระดับโลก การเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามในระดับโลก -หากมองถึงพฤติกรรมของการบริโภคอาหารของคนทั่วโลกแล้วละก็นับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนัก ทำให้พื้นฐานการส่งออกของเรานั้นมีความชัดเจนอยู่แล้ว -ประเทศไทยนั้นถือว่าได้เปรียบในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ เพราะในกลายภาคของประเทศไทยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ยังมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นเราเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค นั่นจึงทำให้เรามีวัตถุดิบและกำลังการผลิตมากพอที่จะสามารถขับดันการส่งออกป้อนเข้าสู่ตลาดโลกได้ อย่างเพียงพอต่อความต้องการ -ในด้านของความน่าเชื่อถือแล้วประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนาๆ ชาติว่าเป็นศูนย์กลางการส่งออกของประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องด้วยราคาสินค่าในบางกลุ่มที่ถูกกว่าประเทศคู่แข่งหรือแม้แต่กำลังผลิตที่มากกว่าคู่แข่ง เราจึงถือว่าได้เปรียบในจุดนี้ ในประเทศไทยมีสถาบันอาหารระดับชาติที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของไทยให้ก้าวขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งของอาเซียนก็คือ Thailand Food Forward สถาบันที่ช่วยควบคุมในเรื่องของคุณภาพในการผลิตวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานความสะอาด และปลอดภัย เพื่อให้วงการอุตสาหกรรมอาหารไทยเติบโตยิ่งขึ้นในตลาดระดับโลก
Continue reading »

คาดการแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2559

food industry export
ตอนนี้ก็ได้ก้าวเข้ามาสู่ปี 2559 แล้วเรามาดูแนวโน้มของตลาดการส่งออกของประเทศไทยกันดูบ้างเมื่อเทียบกับของปีที่ผ่าน คงจะเห็นได้ว่าตลาดการส่งออกสินค้าของเรานั้น มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 5.8 สืบเนื่องมาจากการให้การสนับสนุนจากโครงกาพัฒนาเศรษฐกิจจากภาครัฐ มองไปในส่วนของค่าเงินบาทมีการอ่อนตัวลงหากเทียบกับเงินสกุลหลัก ด้านต้นทุนของการผลิตสินค้า และการขนส่งลดลงสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมัน นับว่าเศรษฐกิจของเราได้รับการขยายตัวเพิ่มขึ้นปีกเพราะว่ามีการขยายการลงทุนไปในกลุ่มประเทศ CLMV ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากจะมองไปยังเศรษฐกิจโลกแล้วนั้นยังมีการชะลอตัวอยู่ โดยเฉพาะประเทศที่มีการส่งออกสอนค้าประเภทน้ำมันและการเกษตร เนื่องจากการปัญหาภัยแล้งทำให้สินค้าในกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบไปด้วย กลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีการส่งออกมากขึ้น -ไก่ ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่มีการอ่อนตัวลง จึงสามารถทำให้ผลิตได้เยอะขึ้นจึงเป็นผลดีต่อการส่งออก ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นตลาดหลักของเรา -อาหารกระป๋อง คาดการว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากทางฝั่งของประเทศแอฟริกาเหนือยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในตลาดหลักของเราอย่างในโซนยุโรปนั้นยังมีการชะลอตัวอยู่เนื่องจากปัญหาด้านการประมง -กุ้ง นับเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถทำการตลาดด้านการส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เราก็ต้องคำนึงว่าเรายังมี คู่แข่งหลายประเทศ เช่น เวียดนาม , อินเดีย ที่มีการส่งออกเหมือนกัน แต่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาโรคระบาด จึงเป็นโอกาสให้เราดึงส่วนแบ่งของการตลาดคืนมา -เครื่องปรุง เป็นสินค้าในกลุ่มที่มีการส่งออกอย่าหงต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เสียยาก จึงสามารถส่งออกได้ทั่วโลก แต่ก็มีการส่งออกมาของหลายประเทศเช่นกัน -ผลไม้กระป๋อง นับจากปี 2558 ที่ราคาของผลไม้นั้นมีการปรับตัวลดลงนั่นเองจึงส่งผลให้มีอัตราของการผลิตที่มากขึ้น จึงสามารถทำการส่งออกได้เป็นจำนวนมาก และมีหลายประเทศที่มีการรับสินค้าในกลุ่มนี้
Continue reading »