ทางเลือกใหม่ของผู้ที่จบ Food Science

       ปัจจุบันนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยมีคณะให้นักศึกษาได้เลือกเรียนอย่างมากมายตามความถนัด และความชอบของแต่ละคน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปหลังจากที่เรียนจบแล้ว ซึ่งมีอีกหนึ่งคณะที่ปัจจุบันนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น นั้นก็คือ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร” (Food Science and Technology)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีหลายคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าคือคณะที่เรียนไปเพื่อทำอาหาร หรือทำกับข้าวให้อร่อย ในความเป็นจริงแล้ว คณะนี้จะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเลย แต่จะเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ล้วนๆโดยเน้นไปที่เรื่องของอาหาร อาทิเช่น การวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหาร, การแปรรูปอาหาร, โครงสร้างทางเคมีของอาหาร สามารถกล่าวได้เลยว่าแต่ละวิชามีความเกี่ยวเนื่องกับวิชาฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยาล้วน

แล้วทำไมปัจจุบันจึงได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมกันในหมู่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นเพราะว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเมื่อเรียนจบออกมาแล้ว สามารถที่จะไปทำงานได้หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตอาหารเครื่องดื่ม เป็นต้น ฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่า เมื่อนักศึกษาจบออกมาแล้วสามารถที่จะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

  1. งานด้านจัดซื้อ

ผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้สามารถที่จะค้นหาแหล่งวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตอาหารได้เพราะมีความรู้ความสามารถในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานตรงกับความต้องการของโรงงานเพื่อผลิตสินค้าออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพดี

  1. งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ที่เรียนจบสามารถคิดค้นสูตรอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป ภาชนะบรรจุที่ใช้ โดยทุกอย่างจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายอาหารหรือไม่ เพื่อที่จะได้ส่งต่อให้ฝ่ายผลิตออกมาขายได้

  1. งานด้านฝ่ายผลิต

หน้าที่หลักคือการควบคุมเครื่องจักรและควบคุมคนงานให้ผลิตสินค้าออกมาได้ถูกต้องตามที่ R&D ออกแบบไว้ และให้ทันตามความต้องการ order ของลูกค้าด้วย ฉะนั้นหน้าที่หลักคือการวางแผนการทำงานให้สามารถผลิตออกมามีคุณภาพจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะในวิชาที่ศึกษามาอย่างเต็มที่

  1. งานด้านควบคุม ตรวจสอบ (QC/QR)

เรียกได้ว่าทำเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบล้วนๆ ตั้งแต่คุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้งาน ตรวจสอบพื้นที่ผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งคนที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่จะต้องสะอาด ถูกสุขลักษณ์ ตรวจสอบขั้นตอนผลิต สุดท้ายก็คือการตรวจสอบสินค้าว่ามีคุณภาพตาม R&D หรือไม่

จากสายอาชีพงานข้างต้นทำให้การันตีได้ว่าผู้ที่เรียนจบ Food Science มีอาชีพที่รองรับและเป็นที่ต้องการของตลาดมากในขณะนี้ เพราะแทบทุกโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับอาหารต่างมีตำแหน่งงานรองรับสำหรับผู้ที่จบ Food Science อย่างแน่นอนคะ