สวัสดิการตามกฎหมาย ได้แก่ อะไรบ้าง

สวัสดิการแรงงาน คือ ขั้นตอนหลากหลายรูปแบบซึ่งจัดทำ โดยนายจ้าง , สหภาพแรงงาน รวมทั้งรัฐบาล อันต้องการจัดให้ลูกจ้าง มีระดับความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสุขทั้งกายใจ อีกทั้งยังต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน มี และมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

สวัสดิการแรงงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด

สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด

ซึ่งมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ เป็นกฎหมายซึ่งใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบการซึ่งมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องมีสวัสดิการประเภทนี้ สำหรับในประกาศฉบับนี้ได้กำหนดรายละเอียด เอาไว้โดยสรุปดังนี้

 • จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม น้ำสำหรับห้องน้ำ อีกทั้งยังต้องมีปริมาณเพียงพอต่อจำนวนคน
 • ต้องจัดให้มีบริการเพื่อช่วยเหลือพนักงานเมื่อประสบภยันอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • สถานประกอบการมีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ต้องมีเครื่องมือปฐมพยาบาล
 • ถ้ากรณีมีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปต้องจัดให้มี
 • ห้องพยาบาลพร้อมเตียงนอน 1 เตียง และเวชภัณฑ์เพื่อรักษาพยาบาล
 • มีพยาบาลอย่างน้อย 1 คน
 • แพทย์แผนปัจจุบันอย่างน้อย 1 คน
  • ถ้ามีลูกจ้างทำงาน 1,000 คนขึ้นไปต้องจัดให้มี…
 • สถานพยาบาลต้องมีเตียงคนไข้ 2 เตียง รวมทั้งเวชภัณฑ์อันพอเหมาะแก่การรักษาพยาบาล
 • พยาบาลประจำอย่างน้อย 2 คน
 • แพทย์แผนปัจจุบันอย่างน้อย 2 คนประจำงานตามเวลากำหนด
 • ยานพาหนะเพื่อเตรียมความพร้อม นำส่งสถานพยาบาล ตามที่นายจ้างได้ตกลงไว้ เพื่อให้การรักษาพยาบาลลูกจ้างที่ประสบอันตรายอย่างฉับพลัน

ในสถานที่ทำงาน นายจ้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล รวมทั้งการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน ได้แก่…

สถานประกอบกิจการ ซึ่งมีพนักงานตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์ , ยา ต้องมีจำนวนที่เพียงพอต่อจำนวนของลูกจ้าง อีกทั้งยังต้องมีเวชภัณฑ์อย่างน้อยตามรายการที่กำหนดทั้ง 29 รายการ เช่น กรรไกร , แก้วยาน้ำ , แก้วยาเม็ด , เข็มกลัด , สายยางรัดห้ามเลือด , ผ้าก๊อซ , เจลดูดลดไข้ เป็นต้น

ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ต้องจัดให้มี…

 • น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่น้อยกว่า 1 ลิตร ต่อพนักงานไม่เกิน 40 คน และเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1 ลิตรสำหรับพนักงานทุกๆ 40 คน เศษของ 40 คน แต่ถ้าเกิน 20 คนให้ถือเป็น 40 คน
 • ห้องน้ำต้องตรงตามคุณภาพ มีจำนวนที่กำหนดในกฎหมายอาคารรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาด ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน
 • สถานประกอบการ ต้องจัดให้มีห้องน้ำแบบแยกสำหรับพนักงานชายและพนักงานหญิง กรณีมีพนักงานที่เป็นคนพิการ ต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการแยกโดยเฉพาะด้วย