หน่วยงานดูแลด้านอุตสาหกรรมอาหารไทย

เนื่องจากสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมอาหารมีวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ทางปศุสัตว์หรือทางการประมงเป็นหลักดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เน่าเสียได้โดยง่าย หากนำวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ก็จะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพตามไปด้วย เป็นเหตุให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตลงได้ตามข่าวที่ได้เห็นกันบ่อยๆ ยิ่งประเทศเรามีอากาศร้อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆเจริญเติบโตได้ดี ทำให้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนออกมากำกับดูแลด้านนี้โดยตรงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีมาตรฐาน

GMP

ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คือ หน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานของสินค้า การผลิต เครื่องจักร อาคาร โรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เช่น สถานที่ตั้งโรงงานหรือบริเวณใกล้เคียงต้องสะอาด ไม่มีน้ำขัง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆต้องไม่เป็นสนิม ไม่สกปรก ไม่ทำปฎิกิริยากับอาหารและมีเพียงพอต่อการใช้งาน ห้องน้ำ การสุขาภิบาลต้องสะอาด กระบวนการผลิดต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ควบคุมได้ บุคลากรต้องไม่เป็นโรคติดต่อและสวมเสื้อคลุม สวมหมวก ถุงมือตลอดที่อยู่ในโรงงาน เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

HACCP

ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการดูแลด้านความปลอดภัยในการผลิต ให้สินค้าที่ออกมาปราศจากสิ่งแปลกปลอม เชื้อจุลินทรีย์ อันจะนำอันตรายมาสู่ผู้บริโภคหากได้รับประทานเข้าไป

ฮาลาล

คือ อาหารที่ต้องผ่านกรรมวิธีในการผลิต ปรุงหรือแปรสภาพให้ถูกหลักของชาวมุสลิม ซึ่งตามศาสนาอิสลามจะเคร่งครัดในเรื่องนี้เป็นพิเศษและในปัจจุบันก็มีผ็ที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่มาก จึงได้มีหน่วยงานออกมากำกับดูแลอาหารของชาวมุสลิมโดยตรง เมื่อสินค้านั้นได้มาตรฐานก็จะได้รับตรา ฮาลาล เพื่อให้ชาวมุสลิมได้เลือกดูตราที่บรรจุภัณฑ์เพื่อเลือกซื้อไปบริโภคกัน