อุตสาหกรรมธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ตอน 2

เมื่อบทความที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่อง ขั้นตอนการขอใบรับรองโรงงานเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงในขั้นแรก ซึ่งมีมากมายหลากหลายขั้นตอน และขั้นตอนต่อไปที่จะนำเสนอก็คือขั้นตอนของเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อติดตามคุณภาพการผลิต

                เกณฑ์การตรวจและประเมินเพื่อติดตามคุณภาพของการผลิต

  1. ทางโรงงานจะถูกตรวจสอบและประเมินสุขลักษณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และถ้าหากตรวจพบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP เมื่อไหร่จะถูกระงับการต่อใบรับรองสุขอนามัยในทันที
  2. การจัดระดับโรงงาน
  • ระดับที่ 1 และ 2 นั้นจะถูกสุ่มตัวอย่าง ทุก 3 เดือนและ 2 เดือนตามลำดับต่อมา
  • ระดับที่ 3 และ 4 นั้นจะถูกสุ่มตัวอย่างทุกรูปแบบ
  1. ทางโรงงานจะถูกระงับสิทธิในการขอใบรับรองทันทีหากกรมประมงตรวจพบข้อบกพร่องติดต่อกัน 2 ครั้ง ในปีเดียวกัน

ต่อมาพูดในเรื่อง การขอใบรับรองสุขอนามัย อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับสุขอนามัยของผู้ผลิตและบริโภคครับจะไม่พูดถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้

การขอใบรับรองสุขอนามัย

  1. ทางโรงงานต้องยื่นคำขอสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมกับสำเนา 2 ฉบับ
  2. กรมประมงจะดำเนินการเก็บตัวอย่างจากแผนการสุ่มตรวจตัวอย่าง พร้อมกับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างละเอียด ภายใน 12 วันทำการนับจากวันที่ทำการสุ่มตรวจตัวอย่าง
  3. ยื่นคำร้องและขอใบรับรองสุขอนามัยที่กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ หรือที่ศูนย์วิจัยตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ สงขลา พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของประเทศที่นำเข้า
  4. กตส. จะทำการออกใบรับรองสุขอนามัยให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอใบรับรอง และเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง โดยใบรับรองสุขอนามัยนั้นจะมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออกใบรับรอง

และยังมีอีกมากมายหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่ยังไม่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักรและหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตส่งออก ณ ด่านประมง เพื่อทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ ยังไม่รวมไปถึงระเบียบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปต่างประเทศ คอยติดตามบทความต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ