อุตสาหกรรมธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ตอน 1

ณ ปัจจุบันนั้นการส่งออกอาหารนั้นมีการแข่งขันทางการตลาดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่จะกล่าวถึงนั้นก็คือ การส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ประเทศผู้นำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งนั้นจึงต้องจำเป็นควบคุมเข้มงวดทุกขั้นตอนโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้องมีข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดกวดขันมากขึ้น โดยได้มีกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยกรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของประเทศผู้นำเข้าธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง

                เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับรองโรงงานเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงขั้นแรก

  1. ทางโรงงานที่ผลิตนั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะ (GMP) รวมไปถึงระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
  2. ในการขอยื่นคำร้องขอรับการตรวจรับรองโรงงานของหน่วยงาน กตส. ต้องมีเอกสารดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
  • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของบริษัท
  • สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข
  • สำเนาใบขออนุญาตจัดตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ามี)
  • สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์ น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (อ.6) และสำเนาทะเบียนผู้ประกอบการอาชีพในการ ประมง (ทบ.2)
  1. เจ้าหน้าที่จาก กตส.จะทำการตรวจรับรองตามข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงและการจัดระบบ HACCP
  2. โรงงานที่ผ่านการตรวจรับรองแล้วทางโรงงานจะได้รับการจัดระดับโรงงานและได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อ พร้อมทั้งจ้างรายชื่อไปยังประเทศผู้นำเข้าที่มีข้อตกลงร่วมกัน

อันนี้ก็เป็นแค่เงื่อนไขและขั้นตอนการขอใบรับรองโรงงานให้เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงในขั้นตอนแรกเท่านั้น ส่วนขั้นตอนที่เหลือเราจะมาบอกและเขียนให้ท่านได้อ่านในบทความหน้า สำหรับบทความนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ