สวัสดิการตามกฎหมาย ได้แก่ อะไรบ้าง

April 4, 2019 admin 0

สวัสดิการแรงงาน คือ ขั้นตอนหลากหลายรูปแบบซึ่งจัดทำ โดยนายจ้าง , สหภาพแรงงาน รวมทั้งรัฐบาล อันต้องการจัดให้ลูกจ้าง มีระดับความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสุขทั้งกายใจ อีกทั้งยังต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน มี และมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต สวัสดิการแรงงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่… สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ซึ่งมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ เป็นกฎหมายซึ่งใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบการซึ่งมีพนักงานตั้งแต่ […]

ประวัติของผลิตภัณฑ์ดอยคำและมีจุดประสงค์อะไรในการจัดสร้าง

February 11, 2019 admin 0

หนึ่งในโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่คนไทยใกล้ชิดมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้น ‘ดอยคำ’ แบรนด์สินค้าอันทำให้นึกถึงความเขียวขจีของธรรมชาติ , ผักสด , ผลไม้เมืองหนาว รวมทั้งอาหารแปรรูปนานาชนิด จุดเริ่มต้นของ ‘ดอยคำ’ ถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชวิสัยทัศน์ อันเต็มไปด้วยความเป็นห่วงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านพบว่าปัญหาหลักของวิถีชีวิตชาวเขาเกิดจากการปลูกฝิ่นยาเสพติดรุนแรง เพราะชาวเขาไม่มีอาชีพหาเลี้ยงตัวได้ พวกเขาจึงต้องปลูกฝิ่นขายและทำไร่เลื่อนลอย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงพระราชทาน ‘โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา’ เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขา ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการเกษตรอย่างยั่งยืนเท่านั้น หลักการผลิตที่ชาวเขาต้องยึดถือ ·         ต้นน้ำ […]

คาดการแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2559

May 4, 2016 admin 0

  ตอนนี้ก็ได้ก้าวเข้ามาสู่ปี 2559 แล้วเรามาดูแนวโน้มของตลาดการส่งออกของประเทศไทยกันดูบ้างเมื่อเทียบกับของปีที่ผ่าน คงจะเห็นได้ว่าตลาดการส่งออกสินค้าของเรานั้น มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 5.8 สืบเนื่องมาจากการให้การสนับสนุนจากโครงกาพัฒนาเศรษฐกิจจากภาครัฐ มองไปในส่วนของค่าเงินบาทมีการอ่อนตัวลงหากเทียบกับเงินสกุลหลัก ด้านต้นทุนของการผลิตสินค้า และการขนส่งลดลงสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมัน นับว่าเศรษฐกิจของเราได้รับการขยายตัวเพิ่มขึ้นปีกเพราะว่ามีการขยายการลงทุนไปในกลุ่มประเทศ CLMV ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากจะมองไปยังเศรษฐกิจโลกแล้วนั้นยังมีการชะลอตัวอยู่ โดยเฉพาะประเทศที่มีการส่งออกสอนค้าประเภทน้ำมันและการเกษตร เนื่องจากการปัญหาภัยแล้งทำให้สินค้าในกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบไปด้วย กลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีการส่งออกมากขึ้น -ไก่ ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่มีการอ่อนตัวลง จึงสามารถทำให้ผลิตได้เยอะขึ้นจึงเป็นผลดีต่อการส่งออก ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นตลาดหลักของเรา -อาหารกระป๋อง คาดการว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากทางฝั่งของประเทศแอฟริกาเหนือยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง […]